- List Server: Phiêu Ma Tây Vực S1 (PHI LONG) ,
Võ Lâm Chi Mộng II   S2 (FREE),   S3 (FREE),   S4 .